พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดิน เพื่อสำรวจข้อมูลสำหรับประเมินราคาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   
 

 

   ด้วยคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศ กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน โดยให้มีการสำรวจสภาพที่ดินและสืบหา ราคาตลาดของที่ดิน เพื่อจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย อำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอแหลมสิงห์ มีระยะเวลาการดำเนินงาน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2566
   ดังนั้น เพื่อให้การสำรวจสภาพที่ดินและการสืบหาราคาตลาดของที่ดิน มีความสะดวก และได้รับข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริง จึงขอประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาการเข้าสำรวจที่ดิน ของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ในการประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผ่าน เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของท่านทราบและให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าสำรวจตามข้อเท็จจริง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2565