พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ : บทความด้านกฏหมาย
   
 

 

  ด้วย กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการประชาสัมพันธ์บทความด้านกฎหมาย เพื่อเป็นการเผยแพร่บทความให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงข้อกฎหมาย เพื่อดำเนินการขออนุญาตและปฏิบัติให้ถูกต้องตามพรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ พรบ.ทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ที่แก้ไขเพิ่มเติม

แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์บมความด้านกฎหมาย จำนวน ๓ มาตรา เพื่อให้ราษฎรหรือผู้มาติดต่อราชการมีความเข้าใจและรับทราบถึงข้อกฎหมาย และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_030123_100241.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มกราคม. 2566