พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ
   
 

 

   ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งว่าคณะกรรมการผังเมืองได้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ พ.ศ.2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจาบุเบภษา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำเอกสารขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง) โดยปรับปรุงขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ผังเมืองฯ ฉบับดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งก่อนและหลังการดำเนินการวางและจัดทำร่างผังเมืองเฉพาะ
   จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดส่งเอกสารขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกั

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_260123_155756.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม. 2566