พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 
        ประชากรส่วน ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรมีชื่อเสียง  เช่น ทุเรียน  เงาะ ลางสาด ลองกอง พริกไทย สละเป็นต้น เอื้ออำนวยต่อการทำอุตสาหกรรมแปรรูป อาหารกระป๋องและอื่น ๆ  ลักษณะของชุมชนจะอยู่กันหนาแน่นบริเวณใกล้สถานที่ราชการและชุมชนตลาด