พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ลักษณะทางสังคม
สภาพทางสังคม
          ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ปัจจุบันมีครัวเรือน จำนวน  2,369  ครัวเรือน บ้านเรือน จำนวน 3,901 หลังคาเรือน และมีประชากร ดังนี้
    ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
1.ประชากรชาย
2.ประชากรหญิง 
รวมประชากร
4,735
5,338
10,073
4,733
5,328 
10,061 
4,740
5,326
10,066
 
การศึกษา
          ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่  มีโรงเรียน จำนวน  7  โรงเรียน  ดังนี้
                    - โรงเรียน  สังกัดกรมสามัญศึกษา  1  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
                    - โรงเรียนเอกชน  2  แห่ง  ได้แก่ 
                              1.โรงเรียนยอแซฟวิทยา 
                              2.โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
                    - โรงเรียนเทศบาล  4  แห่ง   ได้แก่ 
                              1.โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร       
                              2.โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว
                              3.โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม              
                              4.โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง
 
การสาธารณสุข
          ข้อมูลสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่  (ตำบลท่าใหม่ และตำบลยายร้า)  พ.ศ. 2549  มี โรงพยาบาล  รัฐบาล  1  แห่ง  โรงพยาบาลตั้งอยู่บริเวณอำเภอท่าใหม่    มีคลินิก  4  แห่ง