พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 
การคมนาคม
          เทศบาลเมืองท่าใหม่มีการคมนาคมที่สะดวก  คล่องตัว  รวดเร็ว  มีถนนที่สามารถติดต่อกับอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ ได้หลายสาย  และยังมีสนามบินของกองทัพอากาศ ตั้งอยู่ติดกับเขตเทศบาล  คือ  หน่วยบินทัพเรือ 31  ใช้เฉพาะในราชการเท่านั้น  สำหรับการคมนาคมทางน้ำเดิมสามารถติดต่อทางเรือได้  แต่เนื่องจากปัจจุบันลำคลองน้ำเดิมได้ตื้นเขินและท่าเทียบเรือได้ถูกรื้อถอน ออกไป
 
ถนน
          ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงจำนวน  1  สาย
          ราดยาง จำนวน  1  สาย ระยะทาง  1.200  กม.
          ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน  1  สาย
          คอนกรีต จำนวน  1  สาย ระยะทาง  0.147  กม.
          ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าใหม่ จำนวน  91  สาย
                    คอนกรีต จำนวน  13  สาย  ระยะทาง  2.258  กม.
                    ราดยาง จำนวน  66  สาย  ระยะทาง 62.434 กม.
                    ลูกรัง จำนวน  12  สาย  ระยะทาง  5.363   กม.  
 
การไฟฟ้า
          ประชากรมีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ แทบทุกครัวเรือน
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 3,486  หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1  หลังคาเรือน
ถนนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน  72  สาย
ถนนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ  จำนวน  22  สาย
 
การประปา
          ประชากรมีประปาใช้ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ แทบทุก ครัวเรือน แต่มีบางส่วนที่ใช้น้ำบาดาลและน้ำในบ่อน้ำ
 
โทรคมนาคม
          ระบบการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันมีที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่อยู่ 1 แห่งตั้งอยู่ที่ ถ.ศรีนวดิตถ์  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี  คอยให้บริการแก่ประชาชน 
  -บริการโทรศัพท์ที่ชุมสายท่าใหม่ของ ทีโอที  จำนวน 1 แห่ง 
  -บริการโทรศัพท์ประจำที่  จำนวน 2,200  เลขหมาย
  -โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  50  เลขหมาย
  -บริการ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน  120  พอร์ท
  -บริการคู่สายเช่า-วงจรเช่า จำนวน  8  วงจร
  -บริการสื่อสารดาวเทียม  จำนวน  6  จาน
  -บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ผ่านรหัส 007 ,  008
 
การจราจร
          ในเมืองท่าใหม่ซึ่งเป็นแหล่งการค้า และความเจริญต่าง ๆ เป็นเมืองเก่า  ไม่มีการวางระบบผังเมือง ถนน ซอย ตรอก  คับแคบ  ส่งผลให้การจราจรไม่คล่องตัวเท่าที่ควรส่วนรอบเมืองนั้นการจราจรคล่องตัวมี หลายเส้นทางที่เชื่อมติดต่อกับอำเภอท่าใหม่
 
ทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตำบลท่าใหม่  มีแหล่งน้ำ ดังนี้

สระน้ำ 4  แห่ง  ได้แก่
   1. สระหนองสีเสียด
   2. สระหนองโขยง
   3. หนองสระชากเวช
   4. หนองสระป่าแดง
หนองน้ำ   2  แห่ง   ได้แก่
   1. หนองเสม็ด
   2. หนองบัว