พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
   
ประวัติความเป็นมา
 

      เทศบาล เมืองท่าใหม่  เป็นเทศบาลที่ตั้งชื่อโดยใช้นามตำบลเป็นสำคัญ  ท้องถิ่นแห่งนี้ตามเท่าที่ทราบ ปรากฏว่าได้เริ่มก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ เมื่อประมาณเกือบร้อยปี  ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นนี้ นอกจากเป็นคนในท้องถิ่น ก็ยังมีผู้อพยพมาจากตำบลใกล้เคียง  และท้องถิ่นอื่น ๆ  อาชีพหลักเป็นการค้าของป่า และทำประมงเท่านี้น  ซึ่งขณะนั้นชุมชนหนาแน่น  และมีความเจริญเกี่ยวกับการค้าขาย  โดยเฉพาะทางเรือ  อยู่ที่ตำบลบางกะจะ  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งอยู่ห่างจากตำบลท่าใหม่ ประมาณ 12  กิโลเมตร  ระยะต่อมาได้มีชาวจีนเข้ามาแสวงโชคลาภในแผ่นดินไทยมากขึ้น  ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการค้าขายทางเรือรับ  - ส่งสินค้า โดยตรงจากกรุงเทพ ฯ และหัวเมืองชายทะเลอื่น ๆ โดยไม่ต้องอาศัยบางกะจะ เป็นทางผ่านสินค้าเหมือนเช่นเคย  เพราะตำบลท่าใหม่มี่ท่าเรือแห่งใหม่ก็ได้ชื่อว่า " ท่าใหม่ " มาจนปัจจุบันนี้ 
      เมื่่อความเจริญได้ก่อตัวมากยิ่งขึ้นประชาชนทั่วสารทิศได้อพยพหลั่งไหลเข้ามา ตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น  การค้าขายก็พลอยเจริญตามขึ้นมา  ทำให้ท่าใหม่เป็นศูนย์กลางของย่านการค้าในแถบนั้น  และกลายเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น  เป็นที่รวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด  และสินค้าจากกรุงเทพ ฯ ต่อมาทางรัฐบาลได้พิจารณาย้ายที่ว่าการอำเภอพลอยแหวน  ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลพลอยแหวน (อยู่ห่างจากตำบลท่าใหม่ประมาณ 6  กิโลเมตร)  มาตั้งที่ตำบลท่าใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2450  โดยให้ชื่อที่ว่าการอำเภอแห่งใหม่ว่า " ที่ว่าการอำเภอท่าใหม่ " มาจนถึงปัจจุบันนี้
      ด้วยความเจริญของตำบลท่าใหม่ ที่เจริญขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ในปี พ.ศ. 2482  นายปกรณ์  อังศุสิงห์  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกกองควบคุมเทศบาล ได้เป็นผู้ริเริ่มแนะนำให้จัดตั้งเทศบาล โดยติดต่อขอความร่วมมือจาก ขุนพิบูลธนสาร  คหบดีของตำบลนี้  ซึ่งต่อมาได้มีพระราชกฤษฏีกายกฐานะ ท้องถิ่นตำบลท่าใหม่ และตำบลยายร้าขึ้นเป็นเทศบาล  ขนานนามว่า " เทศบาลตำบลท่าใหม่ " จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน พ.ศ. 2483 คณะผู้บริหารท้องถิ่นชุดแรกมี ขุนพิบูลธนสาร เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เทศบาลตำบลท่าใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองท่าใหม่ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 มาจวบจนปัจจุบันนี้