พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
นายไพศาล สามสี
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
โทร.08-12067279
นายบรรพต ธัญญพืช
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
โทร.08-14961536
นายประธาน แก้วพูล
สมาชิกสภ่าเทศบาล(เขต1)
โทร.08-63653058
นางสาวแต๋ว สุทธิแพทย์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)
โทร.08-63653058
นายอุกฤษฎ์ ผดุงสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต1)
โทร.09-88477845
นายอัยยะรัชต์ เลาห์ปิยะรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต1)
โทร.06-27471155
นายรังสรรค์ ขยันกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต2)
โทร. 08-68311611
นายชูชีพ ชำนาญเรือ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
โทร. 09-88744465
นางสาวอัมพารดี สุชาครีย์รัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต2)
โทร. 09-52480193
นายณัฏฐพงธ์ มิ่งมีชัย
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
โทร.08-13400665
ร.ต.ท.เชี่ยวชาญ คันธชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
โทร.08-99333126
นายสงกรานต์ นาวาเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)
โทร.08-09073271
นายไกรทอง ปฐมสมพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต 3)
โทร.08-79009082
นายแสวง สินทอง
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต 3)
โทร. 09-27099922
นายชัชวาลย์ ไทยตรง
สมาชิกสภาเทศบาล(เขต3)
โทร.08-68159657
นายณรงค์เวทย์ วิเชฐวรพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต3)
โทร.09-27099922
ร.ต.อ.วิเชียร ศรีประสม
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต3)
โทร. 08-13091483
นางสาวกนิษฐ แสงณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล (เขต3)
โทร. 08-41466887