พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
นายธวัชชัย สวัสดิชัย
นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่
โทร.09-44628953
นางพรรณี สักยกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่
โทร.09-88975454
นายปัญญา ชูศิริ
รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่
โทร.08-50867606
นายอุทัย กำจัดภัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
โทร. 08-98034155
นายสมเกียรติ ชีพสมุทร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
โทร. 08-14730395
นางศรีวิไล วุฒิโช
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
โทร.09-18942423
นายวิทยา วรคนอง
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
โทร.08-18648039
นายสุทธิชัย สวัสดิชัย
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
โทร .08-19205111
นายสุรินทร์ ขำอิ่ม
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
โทร. 08-93403014
นายพิเชษฐ์ ชลพัฒนไพศาล
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
โทร. -
นายชัยยา สัตยพานิช
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
โทร .08-13857757
นายศิริชัย วิชชุวัชรากร
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่