พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
สำนักปลัดเทศบาล
นายชานนท์ ขุนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางน้องทราย เย็นประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาววินิตา มงคลสุข
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางบุปผา วรรณประทุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกฤชช์เทพมหาศักดิ์ ชนะสุนทรวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววาสนา นวลงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกิติพา ดารากุลไวนุวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุมาลี วงอินตา
นิติกร
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเจริญ อั้งจุดพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายมนต์ชัย ชาวไทย
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายประยุทธ แตงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพลกฤษณ์ วรรณประทุม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นายนิพันธ์ แพทย์รังษี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นายสมทบ บุญญฐี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นายนพดล สุทธิแพทย์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
 
 
งานทะเบียนราษฎร
นางรวีวรรณ ลิ่มพาณิชย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้างานทะเบียน
นางสาวกันย์สินี เกรียงไพศาล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นางสาวสหัทยา ภิบาลวงษ์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางพิชชานันท์ กฤตยาธร
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวสุทธิธาดา ปภพสิน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางเสาวลักษณ์ จันทร์พิทักษ์กุล
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน