พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
กองคลัง
 
นางณัฐฐ์ ไชยสุขสิทธิ์โชค
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริวรรณ วรรณประทุม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวพรชนิตว์ นพมาศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาววัลลภา ธัญญารักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายมหศักดิ์ พงศ์โกมล
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน