พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
กองการศึกษา
นายวรพัทธ์ ทองทวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนาวยการกองการศึกษา
นางจีรวรรณ ผดุงตระกูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปรียรัตน์ ชาวไชย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวีระศักดิ์ นิ่มนวลรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ