พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอ้อมใจ กิจจานนท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอัศวิน จำหน่ายผล
สัตวแพทย์อาวุโส
นางสาวยุวดี ด่านสุวรรณดำรง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ จันทรักษ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวบุณรดา จงใจจิตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุประภา คณาภิบาล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ