พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
นายชัชวาลย์ ขุนทดเรืองโรจน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวเติมรัตน์ กองจินดา
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นางอารีรัตน์ สัมฤทธิ์เจตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอมินตา เล็กสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน