พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
กองสวัสดิการสังคม
 
นายอรรถพล โรจนดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสุวิมล รัตนวิจิตร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวอัจฉรา ปราบสูงเนิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายอานนท์ โยมญาติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ