พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
นายกรกช ยีอาร์
ปลัดเทศบาล
โทร.063-792-3646
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
นายนิชวัฒน์ ขวัญแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.06-29152524
นางสาวอ้อมใจ กิจจานนท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวรพัทธ์ ทองทวี
รักษาการผูัอำนวยการกองศึกษา
โทร.08-58362259
นางณัฐฐ์ ไชยสุขสิทธิ์โชค
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.08-71507788
นายชานนท์ ขุนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอรรถพล โรจนดิษฐ์
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 08-39096065
นายชัชวาลย์ ขุนทดเรืองโรจน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ