พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
นายกรกช ยีอาร์
ปลัดเทศบาล
โทร.063-792-3646
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
นางสาวกัญญารัตน์ ดวงนภา
รองปลัดเทศบาล
โทร.08-19401460
นายนิชวัฒน์ ขวัญแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.06-29152524
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวรพัทธ์ ทองทวี
รักษาการผูัอำนวยการกองศึกษา
โทร.08-58362259
นางณัฐฐ์ ไชยสุขสิทธิ์โชค
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.08-71507788
นายชานนท์ ขุนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอรรถพล โรจนดิษฐ์
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 08-39096065
นายกรกช ยีอาร์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
063-792-3646