พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสังคม คำศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร
นางพัชรี เกษมกุลดิลก
รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม
นางวรรณา สุขอุดม
รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง
นางอรณัฏฐา โยธะกา
รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว
นางศรันทร์รัศม์ นนท์พิบูล
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าใหม่