พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองท่าใหม่ 

ท่าใหม่ เมืองใหม่ ชุมชนร่วมใจ เทคโนโลยีทันสมัย การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองท่าใหม่
 
1.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ได้แก่
          1.1 แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย
          1.2แนวทางการส่งเสริมการรักษาความสงบและการวางแผนป้องกันภัย
          1.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรและบริการประชาชน
          1.4 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
          1.5 แนวทางทางการพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการ
          1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของประชาชน
 
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ได้แก่
          2.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
          2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
          2.3 แนวทางการพัฒนาจัดบริการและให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส
          2.4 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและคุณภาพชีวิต
          2.5 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง ได้แก่
          3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ